Chương trình kiểm toán nội bộ

Nội dung chương trình: 22 chuyên đề

  1. Tổng quan về rủi ro, kiểm soát và môi trường kiểm toán tại VN.
  2. Chân dung kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp.
  3. Chuẩn mực kiểm toán nội bộ.
  4. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ.
  5. Chiến lược – kế hoạch – chương trình kiểm toán nội bộ.
  6. Hồ sơ kiểm toán nội bộ.
  7. Quản trị Doanh nghiệp hiện đại.
  8. Hệ thống thuế dành cho doanh nghiệp.
  9. Hệ thống pháp luật dành cho doanh nghiệp.
  10. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh.
  11. Chương trình kiểm toán BCTC
  12. Chương trình kiểm toán thuế.
  13. Chương trình kiểm toán hoạt động quản lý tiền.
  14. Chương trình kiểm toán hoạt động mua hàng, bán hàng và quản lý công nợ.
  15. Chương trình kiểm toán hoạt động Sản xuất – Kiểm kho.
  16. Chương trình kiểm toán hoạt động mua sắm, sử dụng tài sản cố định và trang thiết bị.
  17. Chương trình kiểm toán hoạt động quản lý nhân sự.
  18. Chương trình kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
  19. Chương trình kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.
  20. Chương trình kiểm toán hoạt động tín dụng và hệ thống kế toán ngân hàng.
  21. Kiểm toán các hoạt động quan hệ quốc tế, liên kết, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp.
  22. Bảo mật, an toàn dữ liệu và chương trình kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin
Le Hang 11/05/2015
Comments are off

Chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ

I. Mục đích của chương trình

Mục đích của khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho Ban kiểm soát doanh nghiệp, Ban tài chính, kiểm toán nội bộ, kế toán trưởng doanh nghiệp để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

II. Đối tượng học

Bao gồm: Thành viên Ban kiểm soát công ty; thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần, công ty cổ phần đại chúng; hội đồng thành viên công ty TNHH; giám đốc doanh nghiệp; các cán bộ kiểm soát tài chính; nhà quản lý doanh nghiệp; các cán bộ công tác ở các đơn vị có liên quan và các cá nhân có nhu cầu.

III. Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo gồm 3 phần với nội dung chi tiết như sau:

Phần 1: Tổng quan về cơ chế tổ chức, cơ chế hoạt động doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ

Chuyên đề 1: Tổng quan về tổ chức và cơ chế hoạt động doanh nghiệp; công ty mẹ – con, công ty liên doanh liên kết; tập đoàn

Chuyên đề 2: Tổng quan về tổ chức và cơ chế hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

Phần 2: Tổ chức và cơ chế hoạt động các bộ phận của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Môi trường kiểm soát

Chuyên đề 4: Kiểm soát Hội đồng quản trị và giám đốc.

Chuyên đề 5: Kiểm toán và kiểm toán nội bộ

Chuyên đề 6: Các loại kiểm soát khác

Phần 3:  Một số nội dung, phương pháp đánh giá và qui trình kiểm soát chủ yếu của hoạt động kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Chuyên đề 7: Nội dung, phương pháp, qui trình đánh giá, kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và giám đốc doanh nghiệp

Chuyên đề 8: Nội dung, phương pháp, qui trình kiểm toán, kiểm soát và đánh giá hoạt động tài chính; hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Le Hang 11/05/2015
Comments are off

Quản trị nguồn vốn, Quản trị rủi ro tài chính

Nội dung chương trình huấn luyện (2 ngày)

Phần 1: Quản trị nguồn vốn kinh doanh (2 buổi)

  1. Tổng quan về nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
  2. Các nguồn vốn và cơ chế tạo lập nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả
  3. Các tỉ suất cơ cấu nguồn vốn kinh doanh tối ưu
  4. Quản trị các dòng tiền vào, ra trong hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
  5. Phân  tích đánh giá nguồn vốn và hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp

Phần 2: Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp (1 buổi rưỡi)

  1. Tổng quan về rủi ro tài chính doanh nghiệp
  2. Các loại rủi ro tài chính doanh nghiệp
  3. Nội dung quản trị rủi ro dòng tiền vào, ra mất cân đối trong doanh nghiệp
  4. Phấn tích đánh giá rủi ro tài chính thông qua các tỉ suất tài chính

Phần 3: Thảo luận và trao đổi (1/2 buổi)

Le Hang 11/05/2015
Comments are off

Quản trị và kiểm soát tài chính doanh nghiệp

Nội dung chương trình huấn luyện (3 ngày)

Phần 1: Tổng quan về TCDN (1 buổi)

 1. Tài chính DN là gì
 2. Nội dung công tác tài chính DN
 3. Trách nhiệm của CFO và trưởng phòng (Ban) tài chính DN

Phần 2: Lập dự toán về tài chính (2 buổi)

 1. Giá trị theo thời gian của tiền và ứng dụng
 2. Lập ngân sách vốn đầu tư
 3. Phân tích và hoạch định tài chính

Phần 3: Quản lý Vốn lưu động và phân tích tài chính (1,5 buổi)

 1. Quản lí vốn lưu động
 2. Phân tích tài chính D

Phần 4: Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp (1 buổi)

 1. Các loại rủi ro tài chính doanh nghiệp
 2. Nội dung quản trị rủi ro dòng tiền vào, ra mất cân đối trong doanh nghiệp
 3. Phấn tích đánh giá rủi ro tài chính thông qua các tỉ suất tài chính

Phần 5: Trao đổi và giải đáp (1/2 buổi)

Le Hang 11/05/2015
Comments are off

Kế toán dành cho CEO và giám đốc doanh nghiệp

Nội dung chương trình huấn luyện (2 ngày)

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán doanh nghiệp (1,5 ngày)

  1. Các khái niệm và thuật ngữ kế toán
  2. Hướng dẫn quá trình tổ chức kế toán doanh nghiệp
   • Chứng từ kế toán và phương pháp ghi chép
   • Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán
   • Báo cáo tài chính và phương phap lập bao cáo tài chính

Phần 2: Phương pháp đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính (1 ngày)

  1. Hướng dẫn đọc, hiểu báo cáo tài chính riêng – phương pháp giá gốc
  2. Hướng dẫn đọc, hiểu báo cáo tài chính hợp nhất – phương pháp vốn chủ sở hữu
  3. Các hạn chế của báo cáo tài chính và phương pháp loại trừ
  4. Nội dung phân tíc báo cáo tài chính
  5. Nội dung quản trị rủi ro dòng tiền vào, ra mất cân đối trong doanh nghiệp

Phần 3: Thảo luận và trao đổi (1 buổi)

Le Hang 11/05/2015
Comments are off