CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ

Chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ

I. Mục đích của chương trình

Mục đích của khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho Ban kiểm soát doanh nghiệp, Ban tài chính, kiểm toán nội bộ, kế toán trưởng doanh nghiệp để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

II. Đối tượng học

Bao gồm: Thành viên Ban kiểm soát công ty; thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần, công ty cổ phần đại chúng; hội đồng thành viên công ty TNHH; giám đốc doanh nghiệp; các cán bộ kiểm soát tài chính; nhà quản lý doanh nghiệp; các cán bộ công tác ở các đơn vị có liên quan và các cá nhân có nhu cầu.

III. Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo gồm 3 phần với nội dung chi tiết như sau:

Phần 1: Tổng quan về cơ chế tổ chức, cơ chế hoạt động doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ

Chuyên đề 1: Tổng quan về tổ chức và cơ chế hoạt động doanh nghiệp; công ty mẹ – con, công ty liên doanh liên kết; tập đoàn

Chuyên đề 2: Tổng quan về tổ chức và cơ chế hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

Phần 2: Tổ chức và cơ chế hoạt động các bộ phận của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Môi trường kiểm soát

Chuyên đề 4: Kiểm soát Hội đồng quản trị và giám đốc.

Chuyên đề 5: Kiểm toán và kiểm toán nội bộ

Chuyên đề 6: Các loại kiểm soát khác

Phần 3:  Một số nội dung, phương pháp đánh giá và qui trình kiểm soát chủ yếu của hoạt động kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Chuyên đề 7: Nội dung, phương pháp, qui trình đánh giá, kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và giám đốc doanh nghiệp

Chuyên đề 8: Nội dung, phương pháp, qui trình kiểm toán, kiểm soát và đánh giá hoạt động tài chính; hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp