CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Chương trình kiểm toán nội bộ

Chương trình kiểm toán nội bộ

Nội dung chương trình: 22 chuyên đề

  1. Tổng quan về rủi ro, kiểm soát và môi trường kiểm toán tại VN.
  2. Chân dung kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp.
  3. Chuẩn mực kiểm toán nội bộ.
  4. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ.
  5. Chiến lược – kế hoạch – chương trình kiểm toán nội bộ.
  6. Hồ sơ kiểm toán nội bộ.
  7. Quản trị Doanh nghiệp hiện đại.
  8. Hệ thống thuế dành cho doanh nghiệp.
  9. Hệ thống pháp luật dành cho doanh nghiệp.
  10. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh.
  11. Chương trình kiểm toán BCTC
  12. Chương trình kiểm toán thuế.
  13. Chương trình kiểm toán hoạt động quản lý tiền.
  14. Chương trình kiểm toán hoạt động mua hàng, bán hàng và quản lý công nợ.
  15. Chương trình kiểm toán hoạt động Sản xuất – Kiểm kho.
  16. Chương trình kiểm toán hoạt động mua sắm, sử dụng tài sản cố định và trang thiết bị.
  17. Chương trình kiểm toán hoạt động quản lý nhân sự.
  18. Chương trình kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
  19. Chương trình kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.
  20. Chương trình kiểm toán hoạt động tín dụng và hệ thống kế toán ngân hàng.
  21. Kiểm toán các hoạt động quan hệ quốc tế, liên kết, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp.
  22. Bảo mật, an toàn dữ liệu và chương trình kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin