CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Giải quyết vấn đề và ra quyết định là kỹ năng cần thiết trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Giải quyết vấn đề luôn liên đới với việc ra quyết định, và kỹ năng ra quyết định hết sức cần thiết với các lãnh đạo. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng mong muốn đạt được sự xuất sắc thể hiện ở việc đưa ra những quyết định tốt nhất, giải quyết vấn đề theo cách tối ưu và có những ý tưởng sáng tạo cần thiết để đạt được kết quả tối ưu.

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn các quy trình và phương pháp giúp bạn giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả hơn. Đặc biệt khóa học còn giúp bạn hiểu sâu hơn về cách (style) bạn thường chọn (sở trường của bạn) khi cần giải quyết vấn đề & ra quyết định để từ đó bạn có thể chủ động sử dụng những cách không phải là sở trường của bạn nhưng lại là cách tối ưu đối với tình huống bạn đang gặp phải…

Mục tiêu huấn luyện

Sau khóa học, học viên có thể:

  •  Biết cách xác định vấn đề cần giải quyết
  •  Tìm được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề trước khi tìm cách giải quyết
  •  Phát triển các giải pháp
  •  Đánh giá các giải pháp trước khi quyết định
  •  Đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro
  •  Hiểu khuynh hướng ra quyết định của bản thân và những điều cần khắc phục
  •  Giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả hơn

Nội dung chương trình huấn luyện

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH

  •  Liên đới giữa Giải quyết vấn đề & Ra quyết định
  •  Các lưu ý cần thiết
  •  Giới thiệu quy trình

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

  •  Liệt kê các vấn đề
  •  Phân loại các vấn đề
  •  Lập các tiêu chí ưu tiên

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

  •  Xác định vấn đề cần giải quyết
  •  Mô tả vấn đề
  •  Xác định các nguyên nhân cốt lõi

CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  •  Các phương pháp giúp tư duy sáng tạo: brainstorming, nominal group process, different point of view…
  •  Các phương pháp thu thập thông tin: check sheet, flow chart, interview, diagram…
  •  Các phương pháp sắp xếp khoa học các ý tưởng, thông tin: fishbone diagram, Rating, Ranking….

ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ

  •  Xem xét các lựa chọn: decision trees, influence & Venn diagram, probability analysis, scenario planning, risk analysis…
  •  Truyền thông hiệu quả cho quyết định của bạn
  •  Khuynh hướng ra quyết định của mỗi cá nhân. Hiểu và điều chỉnh để có kết quả tối ưu