CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Kế toán dành cho CEO và giám đốc doanh nghiệp

Kế toán dành cho CEO và giám đốc doanh nghiệp

Nội dung chương trình huấn luyện (2 ngày)

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán doanh nghiệp (1,5 ngày)

  1. Các khái niệm và thuật ngữ kế toán
  2. Hướng dẫn quá trình tổ chức kế toán doanh nghiệp
   • Chứng từ kế toán và phương pháp ghi chép
   • Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán
   • Báo cáo tài chính và phương phap lập bao cáo tài chính

Phần 2: Phương pháp đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính (1 ngày)

  1. Hướng dẫn đọc, hiểu báo cáo tài chính riêng – phương pháp giá gốc
  2. Hướng dẫn đọc, hiểu báo cáo tài chính hợp nhất – phương pháp vốn chủ sở hữu
  3. Các hạn chế của báo cáo tài chính và phương pháp loại trừ
  4. Nội dung phân tíc báo cáo tài chính
  5. Nội dung quản trị rủi ro dòng tiền vào, ra mất cân đối trong doanh nghiệp

Phần 3: Thảo luận và trao đổi (1 buổi)