CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Quản trị nguồn vốn, Quản trị rủi ro tài chính

Quản trị nguồn vốn, Quản trị rủi ro tài chính

Nội dung chương trình huấn luyện (2 ngày)

Phần 1: Quản trị nguồn vốn kinh doanh (2 buổi)

  1. Tổng quan về nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
  2. Các nguồn vốn và cơ chế tạo lập nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả
  3. Các tỉ suất cơ cấu nguồn vốn kinh doanh tối ưu
  4. Quản trị các dòng tiền vào, ra trong hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
  5. Phân  tích đánh giá nguồn vốn và hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp

Phần 2: Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp (1 buổi rưỡi)

  1. Tổng quan về rủi ro tài chính doanh nghiệp
  2. Các loại rủi ro tài chính doanh nghiệp
  3. Nội dung quản trị rủi ro dòng tiền vào, ra mất cân đối trong doanh nghiệp
  4. Phấn tích đánh giá rủi ro tài chính thông qua các tỉ suất tài chính

Phần 3: Thảo luận và trao đổi (1/2 buổi)