CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

The TGV, the French ‘high-speed train’, stands for what?