CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Hồ Đăng Huân

Hồ Đăng Huân

Khóa học thực tế, gần gũi. Tôi học được các kỹ năng để áp dụng vào cuộc sống hiệu quả hơn.

Nhân viên Kỹ thuật – Công ty TMHH Khải Thiên