Họi nghị khách hàng

Hội thảo được xem như một món quà của khu công nghiệp Long Hậu để tri ân các khách hàng. Hội thảo nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng: giúp họ hiểu bản thân, hiểu những người xung quanh hơn, giao tiếp khéo léo, biết cách xây dựng mối quan hệ tích cực… Hội thảo được xem như một món quà của khu công nghiệp Long Hậu để tri ân các khách hàng. Hội thảo nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng: giúp họ hiểu bản thân, hiểu những người xung quanh hơn, giao tiếp khéo léo, biết cách xây dựng mối quan hệ tích cực… Hội thảo được xem như một món quà của khu công nghiệp Long Hậu để tri ân các khách hàng. Hội thảo nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng: giúp họ hiểu bản thân, hiểu những người xung quanh hơn, giao tiếp khéo léo, biết cách xây dựng mối quan hệ tích cực… Hội thảo được xem như một món quà của khu công nghiệp Long Hậu để tri ân các khách hàng. Hội thảo nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng: giúp họ hiểu bản thân, hiểu những người xung quanh hơn, giao tiếp khéo léo, biết cách xây dựng mối quan hệ tích cực…