CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Quản trị và kiểm soát tài chính doanh nghiệp

Quản trị và kiểm soát tài chính doanh nghiệp

Nội dung chương trình huấn luyện (3 ngày)

Phần 1: Tổng quan về TCDN (1 buổi)

 1. Tài chính DN là gì
 2. Nội dung công tác tài chính DN
 3. Trách nhiệm của CFO và trưởng phòng (Ban) tài chính DN

Phần 2: Lập dự toán về tài chính (2 buổi)

 1. Giá trị theo thời gian của tiền và ứng dụng
 2. Lập ngân sách vốn đầu tư
 3. Phân tích và hoạch định tài chính

Phần 3: Quản lý Vốn lưu động và phân tích tài chính (1,5 buổi)

 1. Quản lí vốn lưu động
 2. Phân tích tài chính D

Phần 4: Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp (1 buổi)

 1. Các loại rủi ro tài chính doanh nghiệp
 2. Nội dung quản trị rủi ro dòng tiền vào, ra mất cân đối trong doanh nghiệp
 3. Phấn tích đánh giá rủi ro tài chính thông qua các tỉ suất tài chính

Phần 5: Trao đổi và giải đáp (1/2 buổi)